رایتل:

رای + Telecom = رایتل

رایتل از ترکیب کلمات “رای” به معنای خرد و اندیشه و تدبیر و تل مخفف کلمه Telecommuication به معنای ارتباطات ساخته شده است.

خدمات هواپیمای شخصی First Class:

First + Class = FirstClass

FirstClass از ترکیب کلمات “First” به معنای بهترین و درجه یک  و “Class” به معنای رتبه و طبقه و کلاس ساخته شده است.

محصولات مراقبت از پوست:

Ocean + Pure = Opure

Opure از ترکیب کلمات Ocean” به معنای اقیانوس و”Pure” به معنای پاک و خالص

 

She + Aqua = Shequa

Shequa از ترکیب کلمات “She” به معنای او و”Aqua” به معنای آب

 

Soft + Clear = S&C

استفاده از حرف اول کلمه Soft” به معنای نرم  و حرف اول کلمه”Clear” به معنای صاف و شفاف

پروتئین پرولند:

پروتئین + Land = پرولند

پرولند از ترکیب کلمات “پروتئین” ابتدای کلمه پروتئین و کلمه “Land” به معنای سرزمین ساخته شده است.