برچسب: چگونه یک برند شخصی شکل می گیرد؟

  • چگونه یک برند شخصی شکل می گیرد؟

    Personal brand-IDEASCHOOL-news

    برند شخصی آنچیزی است که شما را ماندگار می کند.   برای رسیدن به موفقیت شغلی تنها انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها کافی نیست. راه رسیدن به موفقیت از مسیر توانائی مدیریت ادراک و نوع نگاهتان نسبت به خودتان می گذرد، ساده بپرسم شما یک کارمند هستید یا یک برند؟ تنها شرکت […]