برچسب: آموزشگا ه ایده

  • پنج نشانه برای اغاز فرایند ریبرندینگ

    ribranding-ideaschool

    برند هسته اصلی فعالیت های تجاری شما محسوب می شود. مجموعه ای از ارزش ها، ایده ها، ویژگی های شخصیتی و جایگاه کسب وکارشما در برندتان متبلور می شود،اما گاهی حتی دوست داشتنی ترین برندها نیز وارد بحران می شوند، انها در مقابل فشارهای ناشی از افزایش قدمت سن خود تسلیم می شوندیا اینکه نمی […]