همکاری با آژانس Textappeal لندن به عنوان مشاور در زمینه مطالعه و بررسی و مطابقت سازی شعار برند Sony در کشورهای فارسی زبان در سال ۲۰۰۹

تو اینجایی:
بالا