هویت سازمانی برند خدمات هواپیماهای شخصی  First Class:

هویت سازمانی رستوران لوشاتو:

هویت سازمانی گروه ساختمانی مان:

هویت سازمانی همراه اول:

هویت سازمانی مبلمان سبا:

هویت سازمانی مکمل های دارویی گلدن لایف:

هویت سازمانی مجموعه اسپا و تندرستی حس خوب زندگی: