برچسب: مشاور تبلیغات چه کسی است؟

  • مشاور تبلیغات چه کسی است؟

    تمرکز اصلی مشاور تبلیغات بر چشم‌انداز در وهله نخست، و وضعیت موجود مشتریان در گام بعدی است: اینکه مشتری در کجا قرار دارد و می‌خواهد به کجا برسد. او در پی آن است که گرایشات و بازارهای هدف مشتری خود را بررسی و آن را در مرکز هدف خود قرار دهد. کسب‌وکارها مشاوران تبلیغاتی را […]