برچسب: رشته آموزش ترویجی

  • اهداف رشته آموزش ترویجی

    اهداف رشته آموزش ترویجی

    هدف کلی رشته آموزش ترویجی ایجاد بدنه‌ای از حقایق و کلیات است که معلمان، محققان، کارکنان و مدیران بتوانند به طور فزاینده هم اهداف فرهنگی و هم حرفه‌ای را درک کنند. بعضی از مهمترین اهداف آموزش ترویجی عبارتند از: ایجاد درک و عقیده‌ای که میزان رشد امکان ارتقا یابد، یادگیریها فراهم ‌شود، رفتار اجتماعی بهبود […]