برچسب: برندها در ترازنامه های مالی

  • برندها در ترازنامه های مالی

    Brands in Financias-newsideaschool

    موج مالکیت‌های برند در اواخر دهة 1980 منجر به حسن شهرت زیادی برای آنها شد. در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند شناخت ارزش برندهای خریدنی به‌عنوان «دارایی‌های ناملموس قابل شناسایی» و قرار دادن آنها در ترازنامة مالی شرکت خریدار ممکن بوده و هست. این امر خود به حل مشکل حسن شهرت برند آن […]