برچسب: آموزش ترویجی

  • رویکردهای آموزش ترویجی

    رویکردهای آموزش ترویجی

    هدف بنیادی آموزش ترویجی پیشرفت فردی در جامعه و هدف غایی آن بهبود زندگی و رفاه تمامی روستاییان در چارچوب سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ملی است. عاملان آموزش ترویجی با افرادی با سن، وضعیت تحصیلی، سطح زندگی، پیشینه فرهنگی و سیستم ارزشی مختلف و غیره کار می‌کنند. این تفاوتها نیاز به رویکردهای گسترده‌ شیوه‌های بسیار […]

  • فلسفه آموزش ترویجی چیست؟

    فلسفه اموزش ترویجی

    فلسفه، بدنه اصول یا قاعده کلی در یک زمینه از دانش است. به زبانی گسترده‌تر، می‌توان فلسفه را جستجوی خرد یا دانش چیزها و یافتن علتهای تئوری و عملی آنها دانست. همچنین فلسفه به عنوان حکمت معنوی تعریف شده است. فلسفه و ترویج را هر نویسنده‌ای به گونه‌ای تعریف کرده است.   کلسی و مم […]