نمونه کارهای طراحی کاراکتر


طراحی کاراکتر برای آب میوه های گلشن:

طراحی کاراکتر آب میوه های گلشن
طراحی کاراکتر آب میوه های گلشن
طراحی کاراکتر آب میوه های گلشن
طراحی کاراکتر آب میوه های گلشن
طراحی کاراکتر آب میوه های گلشن

طراحی کاراکتر برای همراه اول:

طراحی کاراکتر همراه اول
طراحی کاراکتر همراه اول
طراحی کاراکتر همراه اول
طراحی کاراکتر همراه اول

طراحی کاراکتر برای اسپری آلرژی:

طراحی کاراکتر اسپری آلرژی
طراحی کاراکتر اسپری آلرژی
طراحی کاراکتر اسپری آلرژی

طراحی کاراکتر برای رنگسازی ایران:

طراحی کاراکتر رنگسازی ایران
طراحی کاراکتر رنگسازی ایران
طراحی کاراکتر رنگسازی ایران

طراحی کاراکتر برای شرکت پیشگامان:

طراحی کاراکتر شرکت پیشگامان
طراحی کاراکتر شرکت پیشگامان

طراحی کاراکتر برای پروتئین پرولند

طراحی کاراکتر پروتئین پرولند