پیشگامان ( Pishgaman )


pishgaman-500x198
 •    عارضه یابی سازمانی
 •    تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی
 •    تدوین راهبردهای مدیریت و توسعه بازار

     عارضه یابی سازمانی

 •   جمع آوری اطلاعات کامل سازمان در حوزه های
  • فرآیندها و سیستم ها
  • منابع انسانی
  • ساختار تقسیم وظایف و مسئولیت ها
  • فرهنگ سازمانی
  • مشتریان
  • تامین کنندگان
  • رقبا و همکاران
  • قوانین و مقررات
 •   بررسی نتایج عملکرد ها
 •   بررسی نقاط ضعف و قوت در قلمرو داخلی سازمان
 •   بررسی فرصت ها و تهدید های قلمرو محیط بیرونی سازمان
 •   شناسایی عارضه ها، علت ها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آن ها
 •   جمع بندی شواهد دال بر وجود عارضه و استخراج عارضه های اصلی در حوزه نتایج عملکرد
 •   برقراری روابط علت و معلولی بین عارضه ها و علل اصلی بروز آن ها
 •   ارائه راه کار های مبتنی بر عارضه یابی برای رفع یا کاهش عارضه ها

   تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی

 • بررسي سهم ذهني برند در بين مخاطبان
 • بررسي ميزان وفاداري برند در بين مخاطبان
 • بررسي اثربخشي تبليغات گذشته برند
 • بررسي سطح آگاهي و رضايتمندي مخاطبان از خدمات پس از فروش
 • بررسي جايگاه برند در بين رقبا
 • بررسي مصرف کنندگان برند براساس ويژگي هاي دموگرافيک شامل (سن،جنس،تحصيلات،سطح درآمد و…)
 • بررسي جايگاه و تحليل قيمت گذاري برند
 • بررسي ترجيح نحوه خريد مصرف کنندگان
 • بررسي و تحليل نحوه برخورد و ارائه اطلاعات صحیح توسط نيروهاي روش و خدمات پس از فروش

    روش تحقیق

 • این تحقیق با استفاده از روش کمی صورت گرفت و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بصورت مصاحبه حضوری بوده است.
 • مصاحبه رودررو(FTF)، طول مدت هر مصاحبه: حدود 10 دقیقه
 • در راستای اهداف تحقیق به منظور کسب اطلاعات در خصوص وضعیت برندها و سهم بازار در انواع بسته های خدمات، سنجش میزان آگاهی خریداران از برند، قیمت بهینه، میزان وفاداری به برند و…این پروژه نیازمند تکمیل پرسشنامه در دو گروه مصرف کنندگان و فروشندگان بوده است.
 • لذا این تحقیق در سه سطح نمایندگان فروش، مصرف کنندگان خانگی و مصرف کنندگان شرکتی اجرا شده است.

    گروه هدف

 • در حوزه ADSL مردهای بین 16 تا 50 سال و خانم ها 20 درصد مشتریان انتخاب کننده هستند. با توجه به نوع سرویس و قیمت در کلاس های مختلف اجتماعی می توان استفاده کرد. درحوزه پهنای باند شرکت ها و سازمان ها تارگت بوده اند. تصمیم گیران اصلی مدیران IT و یا مدیران میانی هستند. در خصوص اینرنت مرکزی مدیران برج ها تصمیم گیر هستند (اکثرا مردان سن بین 40 تا 60 سال) و اما TD-LTEمخصوص نسل جوان و High-tech است.

     قلمرو جغرافیایی

 • در خصوص ADSL برای فاز اول شهرهای فروش مستقیم. از هر منطقه کشور 12 استان به عنوان نمونه انتخاب شدند. شمال شرق – شمال غرب – شرق – مرکز – غرب – جنوب شرق – جنوب – جنوب غرب ، از هر منطقه 2 استان برای نمونه.

   تدوین راهبردهای مدیریت و توسعه بازار

 • موقعیت استراتژیک سازمان با توجه به تأثیرات عوامل داخلی و بیرونی، چیست؟
 • میزان اثرگذاری عوامل داخلی و بیرونی چقدر می‌باشد؟
 • مهترین رویکردهای استراتژیک سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟

  طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

طراحی کاراکتر

مجموعه آگهی های تبلیغاتی