مراحل کار ما برای برندسازی بر مبنای چارت زیر برنامه ریزی می شود: