قبل از آغاز هرگونه توسعه برای برند باید مخاطبان آن را مشخص کنیم. برای این کار باید سلسله مراتب برند را به ترتیب زیر تعیین کنیم:

 • آیا باید یک برند یکپارچه داشته باشیم که مطابق با همه مخاطبان و بازارها باشد.
 • آیا باید یک برند بین المللی جداگانه ایجاد کنیم؟
 • آیا باید برای بخش های خاص بازار برندهای جداگانه ایجاد کنیم؟
 • آیا باید برای محصول های خاص برندهای جداگانه ایجاد کنیم؟
 • چه نوع برندهای فرعی باید ایجاد کنیم؟
 1. Multi-tier Brands
 2. Mother Brand
 3. Corporate Brand
 4. Brand House
 5. House of Brands
 6. Sub Brands
 7. Endorsement